Nova llei de protecció animal

Llei de protecció animal.

El passat dia 29 de març, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 7/2023, per la protecció dels drets i del benestar dels animals. Aquesta llei incorpora mecanismes per a la protecció dels animals de companyia, així com d’altres animals dels quals se’n fa ús d’oci.
Malauradament, aquesta llei no resulta d’aplicació als animals utilitzats per la caça i experimentació, els gossos de treball i altres espècies no considerades “mascotes”.
Quins seran els principals canvis pels adoptants?
Les principals novetats són dues:
Les persones interessades en la tinença d’un gos hauran de realitzar un curs, de caràcter obligatori, que indicarà pautes, cures i consells. Aquest curs s’impartirà des dels organismes públics, i serà de caràcter gratuït.
S’obligarà a totes les persones que tinguin gos, a subscriure una assegurança de responsabilitat civil. Per tant, si bé aquesta obligació només era exigible als propietaris de gossos amb la categoria de “potencialment perillosos”, ara n’hauran de disposar tots els propietaris amb independència de la raça de l’animal.
Aquestes novetats resultaran aplicables a partir del 29 de novembre de 2023, quan està previst que la llei entri en vigor.
I respecte els “gossos potencialment perillosos”?
Si bé es va plantejar inicialment eliminar aquesta categorització, finalment la llei no ha modificat la normativa que ho regula, la Llei 50/1999, de 29 de desembre. Per tant, continuen categoritzant-se algunes races de gos com a “potencialment perilloses”, obligant-se als propietaris, entre altres, a l’obtenció de la corresponent llicència municipal.

Nova Llei de Benestar Animal: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-7936
Llei sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-24419

Esther Company

Advocada